Wednesday, April 2, 2014

Nestali 2014.

Covek koji mesecima trazi porodicnog psa ucinio je sve ali Zuce nema... zapamtite Zucu i ako ga vidite javite


Vojska RS "rashoduje" svoje Nemacke ovcare

We are informed about the SCANDAL  : SERBIAN ARMED FORCES (OFFICIAL MILITARY/ARMY) IS SENDING RETIRED MILITARY DOGS TO THE EXPERIMENTS !8 GERMAN SHEPHERDS WILL BE PUT UNDER PAINFUL EXPERIMENTS, INSTEAD OF HAVING A PEACEFUL RETIREMENT, RESTING AFTER GIVING ALL THEIR ENERGY TO THE SERBIAN ARMY.

8 DOGS WILL UNDERGO PAINFUL EXPERIMENTS WHICH ARE TOTALLY UNNECESSARY AS THOSE TESTS ARE ALREADY DONE AND WILL NOT SERVE TO HELP ANYONE.

WE ARE IN POSSESSION OF A DOCUMENT WHICH STATES THAT ALL 8 DOGS WILL BE KILLED AT THE END OF THESE EXPERIMENTS ! UNFORTUNATELY WHILST OTHER MILITARY DOGS IN OTHER COUNTRIES ARE GIVEN TRIBUTE FOR THEIR SERVICE IN THE ARMY, IN SERBIA RETIRED DOGS ARE USED FOR EXPERIMENTATION PURPOSES - LET'S PUT A STOP TO THIS UNFAIR TREATMENT.

Ethical Committee signed this order and gave permission for tests to start !Kindly send your protest letter at this address here :

The Serbian Army Medical Academy/ Ethical Committee (where the dogs will be kept for testing) : vma@mod.gov.rs
And/or sign this petition here and please share it too, it will only take a few seconds to do so 

SKANDALOZNO: VOJSKA RS "RASHODUJE" PSE IZ SLUZBE, PSI ZA EKSPERIMENTE!

update: 01. 04. 2014.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić naredio je danas da se obustavi projekat koji je trebalo da se realizuje na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), a koji predviđa testiranje nad psima koji više ne mogu da obavljaju zadatke u jedinicama Vojske Srbije.  >> clanak

update:    31. 03. 2014.  sakupljamo informacije o neopravdanim eksperimentima na nemackim ovcarima "rashodovanim" iz Vojske RS. Jos uvek nemamo potpune informacije ali smo se nadleznima obratili pismenim putem,.  Svaku vaznu infomaciju koju dobijemo, objavicemo javnosti. 

>>>>>

 Slucaj 8 nemackih ovcara koji su bili u sluzbi Vojske RS, kako pokazuje dokument koji smo dobili na uvid, trebalo bi da budu podvrgnuti nekorisnim, bespotrebnim i na sve to vec radjenim eksperimentima.

Kako dokument ukazuje 8 pasa bice ubijeno nakon eksperimenta.

Clan 34 zakona o dobrobiti strogo zabranjuje ovakvo ophodjenje prema zivotinjama!

"Eksperimenti na životinjama su dozvoljeni ukoliko su opravdani, a u ovom slučaju je to vrlo problematično.

Ne samo zato što je reči o psima prema kojima ljudi imaju najveću empatiju i s kojima su veoma bliski, nego i zato što su eksperimenti istim povodom već rađeni na ljudima i životinjama.

Eksperiment: "Utvrđivanje terapijskog potencijala eksperimentalnog biomaterijala koji kompozicijom odgovara strukturi prirodne kosti i sa dodatkom D vitamina kao jednog od najpotentijih prirodnih stimulatora kostne formacije u regeneraciji kosti oko oralnog implantanta" koji predstavlja vodeće terapijsko rešenje u savremenoj rekonstruktivnoj stomatologiji. Dakle, nepotrebno je ponavljati nesto sto je vec dokazano. "

fotografije iz dokumenta mozete videti OVDE

  PETICIJA za javno udomljavanje pasa VRS 

Friday, March 7, 2014

JAZIP Javna Agencija za Zoohigijenu (i poljoprivredu)
2014.
Vladimir Daković, direktor Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu (JAZIP)


IV – ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA
Član 26.
Grad organizuje zoohigijensku službu koja obavlja sledeće poslove:
- hvata i zbrinjava napuštene i izgubljene životinje u prihvatilište za životinje;
- neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje,
dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja;
- transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina i
objekata iz alineje 2. do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada
životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude
ili životnu sredinu.
Poslove organizovanog hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja na teritoriji grada,
zoohigijenska služba obavlja savremenim metodama i na human način, uz primenu
odgovarajuće opreme i prevoznih sredstava, na način da se sa životinjom mora postupati
tako da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa, u skladu sa zakonom
kojim se uređuje dobrobit životinja.
9
Član 27.
Prihvatilište za napuštene životinje, (u daljem tekstu: Prihvatilište) u smislu ove
odluke je objekat u kome se vrši organizovan privremeni ili trajni smeštaj za:
- napuštene i izgubljene životinje;
- životinje čiji vlasnici, odnosno držaoci ne mogu više da se brinu o njima;
- životinje koje Ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva oduzme
vlasnicima, odnosno držaocima;
- životinje koje su u opasnosti.
Zoohigijenska služba zbrinjava napuštene životinje u Prihvatilišta koje obezbeđuje Grad.
Član 28.
Napuštena životinja je ona životinja koja nema dom ili koja se nalazi izvan njega i lišena
je brige i nege držaoca i koju je on svesno napustio.
Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila držaoca, bez njegove volje i koju on
traži.
Troškove hvatanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinja iz stava 1. i 2. ovog člana
snosi držalac životinje, a ako je nepoznat, troškove snosi grad.
Životinje koje su rešenjem Ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva oduzete
vlasnicima, odnosno držaocima, smeštaju se u posebne delove Prihvatilišta, do okončanja
postupka u skladu sa posebnim propisima.
Troškove oduzimanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinje iz stava 4. ovog člana,
snosi držalac životinje.
Troškove hvatanja i zbrinjavanja iz stava 3. i 5. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz
saglasnost Grada.
Član 29.
Zoohigijenska služba obavlja poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih
površina grada. Ukoliko se sa javne površine uklanja leš uginule životinje poznatog
držaoca, troškove uklanjanja snosi držalac životinje.
Pored poslova iz stava 1. ovog člana, zoohigijenska služba preuzima i leševe uginulih
životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet
životinja, na poziv držaoca, o njihovom trošku.
10
Zoohigijenska služba transportuje ili organizuje transport leševa uginulih životinja iz
stava 1. i 2. ovog člana do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada
životinjskog porekla, na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili
životnu sredinu, u skladu sa posebnim propisima.
Troškove za neškodljivo uklanjanje leševa životinja iz stava 1. i 2. ovog člana utvrđuje
zoohigijenska služba, uz saglasnost Grada.
Član 30.
Sredstva za obavljanje poslova Zoohigijenske službe, obezbeđuju se iz budžeta grada, kao i
prihoda za poslove iz člana 28. i 29. odluke.
V – NADZOR
Član 31.
Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada
Beograda nadležna za komunalne poslove.
Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica
uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.
Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom
odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim
propisima, vrši komunalna policija.
Član 32.
Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora naredi izvršavanje
utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka, kao i da preduzme druge
mere u skladu sa zakonom i propisima Grada (izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta
u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.).
Član 33.
Komunalni policajac je ovlašćen da u vršenju komunalno-policijskih poslova, prisustvom
na licu mesta:
- sprečava narušavanje reda propisanog ovom odlukom;
11
- kontroliše izvršenje propisanih obaveza ovom odlukom u pogledu mesta i prostora u
kojima se drže životinje, pridržavanja propisanih obaveza držalaca pasa i mačaka
prilikom njihovog izvođenja na javnu površinu;
- uspostavlja narušeni red, primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.
Kada komunalni policajac ustanovi povredu ove odluke, pored ovlašćenja koja su utvrđena
zakonom, ovlašćen je da:
- izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke;
- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom;
- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i
- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
VI- KAZNENE ODREDBE
Član 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1. drži kopitare, papkare, živinu i kuniće protivno stavu 1. člana 7. ove odluke;
2. drži kopitare i papkare van prostora propisanih stavom 2. člana 8. ove odluke;
3. objekat u kome drži kopitare i papkare nije propisno udaljen od najbližeg stambenog
ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 8. stav 3.);
4. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika porodične kuće (član 8. stav. 4);
5. drži živinu van prostora propisanih stavom 1. člana 9. ove odluke;
6. objekat u kome drži živinu nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na susednoj parceli (član 9. stav 2.);
7. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće
(član 9. stav. 3);
8. drži kuniće van prostora propisanih stavom 1. člana 10. ove odluke;
9. objekat u kome drži kuniće nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na susednoj parceli (član 10. stav 2.);
10. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće
(član 10. stav. 3);
11. objekat u kome drži golubove nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na susednoj parceli i ako nije pribavio saglasnost svih vlasnika
stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno
saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član 12. stav 1, 3 i 4);
12. postupa suprotno zabrani iz člana 14. stav 2. ove odluke;
13. drži psa ili mačku u zajedničkim prostorijama stambene zgrade bez prethodno
pribavljene saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade (član 14. stav
1.);
14. postupa suprotno odredbi stava 2. člana 14. ove odluke;
12
15. nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade,
suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član
15. stav 1.);
16. objekat u kome drži psa nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća
(član 15. stav 2.);
17. postupa suprotno odredbi člana 16. ove odluke;
18. izvodi psa na javnu površinu bez povodnika (član 19. stav 1.);
19. pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj
površini suprotno odredbama stava 1. člana 20. ove odluke;
20. postupa suprotno zabrani iz člana 20. stav 2. ove odluke;
21. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 1. i 3. ove odluke;
22. isprljanu površinu ne očisti bez odlaganja (stav 1. člana 23.);
23. uvodi pse i mačke u objekte iz stava 1. člana 24. ove odluke;
24. ne istakne na vidnom mestu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja
pasa i mačaka u objekat (član 24. stav 2);
25. postupa suprotno zabrani iz člana 25. ove odluke;
Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom u
iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu
novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od
5.000,00 do 250.000,00 dinara.
Član 35.
Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno
komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ako:
1. u parku i na javnoj zelenoj površini ne postavi vidne oznake na kojima je naznačeno u
kojim delovima i u kom vremenskom periodu je dozvoljeno slobodno kretanje pasa
(član 20. stav 3).
2. na ulazu u park za pse ne postavi vidne oznake sa zabranama iz stava 1. člana 22. ove
odluke;
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom
preduzeću, odnosno privrednom društvu, novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 5.000,00 do
250.000,00 dinara.
13
Član 36.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara, kazniće se fizičko lice za prekršaje iz
člana 34. stav. 1. tačka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. ove odluke.
Novčanu kaznu iz stava 1. ovog člana na licu mesta naplaćuje komunalni inspektor, odnosno
komunalni policajac.

Povodom proslave 1. rodjendana Udruzenja MIA

Za nekoliko dana biće tačno GODINU DANA OD REGISTRACIJE UDRUŽENJA MIA, ovim povodom najavljujemo:

28. 03. 2013. Udruženje za prava i zaštitu životinja MIA primljeno je u registar udruženja na teritoriji Srbije.

Povodom našeg Rođendana pozivamo sve naše Prijatelje da učetvuju u našem predlogu za Incijativu zabrane lova u Nacionalnim Parkovima
Ova Inicijativa je određena kaoTop Prioritet za 2014. : a program ove Inicijative biće JAVNO PREDSTAVLJEN 28. 03. 2014.

         Za ZABRANU LOVA U NACIONALNIM PARKOVIMA
Tokom 2014. vodićemo Inicijativu za proglašenje zabrane lova u Nacionalnim Parkovima
Zajedno sa Fondacijom za Zaštitu Životinja u Srbiji - FAPS
PRIKLJUČITE SE I VI NACIONALNI PARKOVI SU NAŠE DOBRO!Videli ste da zajedno možemo mnogo toga, priključite se timu koji pobeđuje!
Wednesday, March 5, 2014

SLUCAJ : TROVANJE 2014.

TROVANJA SRBIJA
2014. 
3. Mart 2014. NOVI ZELEZNIK, BACEN OTROV KOD DOMA ZDRAVLJA, BIBLIOTEKE I U OKOLNIM ULICAMA! OTROVANI KUJA I STENE, VETERINARI POKUSAVAJU DA IH SPASU! OBAVESTENA POLICIJA, IZVRSEN UVIDJAJ..

21. februar : Atar sela Svilojevo :  otrovani orlovi belorepani (nakon toga zabranjen Furadan)

12. Februar: Coka: Dragan S. (40) se tereti da je 12. februara, preko dvorišne ograde, na deo zemljišta koji se graniči sa komšijskim dvorištem, bacio otrov od kog su životinje uginule. ČOKA - Policija je podnela krivičnu prijavu protiv Dragana S. (40) iz Sanada kod Čoke, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenje životinja. On se sumnjiči da je 12. februara, preko dvorišne ograde, na deo zemljišta koji se graniči sa komšijskim dvorištem, bacio otrov od kojeg se otrovalo i uginulo pet komšijskih pasa - 4 mešanca i rasni mađarski kuvas.

Surcin, Beograd: 06. 02. 2014. podignuta krivicna prijava protiv  trovaca iz Surcina: Trovac je ubio vise zivotinja otrovom. .. jedno parce  zatrovanog mesa (ili sta god daje bilo sa otrovom) bacio na je desno, ka drvetu!!! Pazite da se jos neko ne otruje!video
****************
2013.
decembar: Knjazevac: TROVANJE U ULICI DEVETE BRIGADE I DELU OKO VRTICA NASA RADOST! :((( Dva ulicna psa su otrovana, dva vlasnicka od kojih su samo jednog spasili, i par macaka (slucajevi o kojima smo mi obavesteni)  

18. Avgust Nis, trovac je bacio otrov u komsijino dvoriste, pas je umro u najtezim mukama/
2014. je doneta presuda o kazni od 30.000 dinara, trovac se nagodio da plati.


2012.
Januar 2012.
18. januar 2012.
Mila Nas Heroj Profil: UPOZORENJE! U Beogradu u naselju KOTEZ je pocelo masovno trovanje pasa nekim jakim otrovom koji ubija za 30-ak minuta. Neka ljudi pripaze i neka sklone ulicne pse po mogucnosti. Delite!

11. Januar 2012.
(info sa drustvene mreze facebook: PAZNJAAAA!!! U NOVOM BEOGRADU,NASELJE VINOGRADSKA I BLOKOVI(61,71,45 i td.) POSTAVLJEN JE OTROV... NAŠLA SAM VEC 9 LEŠEVA BEZŽIVOTNIH PASA .... UPOYORAVAM SVE LJUDE KOJI IMAJU PSE I SETAJU IH TUDA,DA DOBRO PAZE ŠTA PSI NJUŠKAJU I GLOĐU .....DA NE BI DOSLO DO TROVANJA
Decembar: nastavlja se uzas na ulicama:
28. decembar 2011.
u blokovima 45 i 70 i oko Geneksa POCELO TROVANJE.
Bačen kreozan, ulica Patrisa Lumumbe, Karaburma!
Otrovano čak 17 pasa na Karaburmi! - Beograd | Kurir

http://www.kurir-info.rs/beograd/otrovano-cak-17-pasa-na-karaburmi-165624.php

*****
kako da reagujuete: ako ste svedok zlostavlanja zivotinje

Tuesday, March 4, 2014

PAZNJA POCELI SU KRPELJI.../05. MART 2014. / fOTO: A.K.  :
"4 ovakva krpelja sam nasla u stanu nakon samo jedne stenje (setnje-ne igre na livadi) OGROMNI SU , nisam u zivotu videla ovo, ZASTITITE ŽIVOTINJE OBAVEZNO ! ! !  "

Investigation and Legal teams/ MIA & FAPS


Throughout year 2013. we fought against crime and animal abuse in Serbia, we filed more than 40 complaints to Prosecution, to Police ( and against police when they did not  complied with the duty in case of abused animals..) against animal abusers, killers and even hunters; more than 50 complaints to Inspections and other Institutions of relevance.
We managed to close down one kill pound, Hunted down perpetrators who poisoned dogs and brought them upon Justice, Brought to Justice the organizer of dog fights, Managed to stop the mass hunt of deer in national park ”Djerdap”, Managed to stop the huge hunt on wolf ( 1.000 hunters on wolf) on “Zlatibor”  .. we did all this publically. Many cases we did undercover and still are gathering evidence.

We were ”at hand” for all citizens who wanted to file a complaint to Police or to Prosecution against animal abusers, we patently gave all needed information on how to file a complaint, helped them to build a case against abusers or took case under our jurisdiction and proceeded with case buildup, finalized  investigation and sent pleas and demands to Police and Prosecution in name of our Organizations together with citizens.

By all that time we acted like the Public Service on subject of animal protection and animal abuse. We constantly informed and educated Citizens about their rights to act, to call Police if they are witnessing animal cruelty, we gave out all information about Law and Article 269 of the Criminal Law of Serbia, together with the set of important Laws that are relevant in cases of animal abuse, as we want to empower people to act and to speak up against animal abuse.
Article 269 od Criminal Law of Serbia states that for every animal abuse or killing there is a penalty (varying from money penalty to prison penalty) and other separate set of Laws ( law on animal protection) which protect animals from abuse formulate penalty for such crime.

              We have many cases on hold- PENDING
1.       Vr/ animal abuse case / dog died after trauma / pending (hearing 05. 03. 2014.
2.       Mil/ animal abuse/ Horses abused on Christmas day (PENDING)
3.       Surc/ animal abuse, poisoning/ PENDING
4.       Belg/ policeman pulled out a gun on dog/ disciplinary report/PENDING
5.       Som/ animal abuse/ dog killed/ under investigation
6.       No S / Animal neglect/ abandoned dog/ PENDING
7.        Dog kidnaping/ under investigation…

AND MANY MORE CASES IN PROCEDURE OF INVESTIGATION
We are also making a database of all animal abuse cases and will keep that base updated as cases comes.

We have TWO effective Teams, they are the Base of our Strategy /Action structure
- Investigation Team (information gathering, contact with Police/Inspections
- Legal Team (information processing/ contact with Prosecution, Court

Till now we used all our private resources for both Teams, as trough all time of test these Two Teams proved as a good investment for our mission of animal rights.
After successful test, we can certainly say that any financial support you choose to donate for this team will be a good investment in long run. All information about donated financial support will be sent to Donators, all special information about cases we are working on can be sent on Donators request.

 Invest in our Strategy/Action Team, help our team fight the animal abuse in full-power.


Additional notes:
·         We failed to be present during the Inspection procces which was happening on our call/in the Case of “hunt/ Deer/ Djerdap” and by that failure we missed the chance to have the information from the first hand ( but we obtained documents later about this investigation led by Hunting Inspection/ on our demand), our presence there would be of big importance but as we were short on funds ( 80 euros for gas per one presence (from HQ to location/back 445 KM, 37 L of gas, + pay tool aprox. 9 euros ) our Team could not meet this request . This is the main reason we are presenting this need for funds, cases like this demand constant moving, and moving means gas/petrol = money.

·        Also there are many other financial demands in our investigations: printing, copying, postal fees, phones (communication), BUS tickets…
·         We cover Serbia with as many funds as we have, and now this fund is empty, which means we will not be able to proceed with cases we have opened. Help us to successfully continue our work which means a lot to animals and to citizens.
·         We also have a special “NEED-LIST” on that list there are new or used Items like: binoculars, nets, scanners, printers, lap top,… this list can be obtained and in your possession on your demand via : Organisation.MIA@gmail.com  


Payment method:  ONLINE 

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN EUR
Intermediary Bank / Correspondent Bank
SWIFT – BIC:  DEUTDEFF
Name:   DEUTSCHE BANK AG
City, Country:  FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC:  KOBBRSBG
Name:   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street:  SVETOG SAVE 14
City, Country:  18000 NIS, SERBIA

Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007390002143467
Name:   FAPS
Street:  RAJIĆEVA 30A
City, Country:  18000 NIS, SERBIA


INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN CHF
Intermediary Bank / Correspondent Bank
SWIFT – BIC:  UBSWCHZH80A
Name:   UBS AG
City, Country:  ZURICH, SWITZERLAND

Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC:  KOBBRSBG
Name:   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street:  SVETOG SAVE 14
City, Country:  18000 NIS, SERBIA

Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007390002143467
Name:   FAPS
Street:  RAJIĆEVA 30A
City, Country:  18000 NIS, SERBIA

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN USD
Intermediary Bank / Correspondent Bank
SWIFT – BIC:  SCBLUS33
Fed Wire ABA: 026002561
Name:   STANDARD CHARTERED BANK
City, Country:  NEW YORK, NY, UNITED STATES

Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC:  KOBBRSBG
Name:   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street:  SVETOG SAVE 14
City, Country:  18000 NIS, REPUBLIC OF SERBIA

Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007390002143467
Name:   FAPS
Street:  RAJIĆEVA 30A

City, Country:  18000 NIS, SERBIA
Our work is Public, You can follow us 
on Facebook
https://www.facebook.com/Foundation.FAPS
Read about our actions on our Blog:  http://miaorganisation.blogspot.com/
on twitter:
https://twitter.com/Fondacija_FAPS   

Thank You,
Organisation for the Rights and Protection of Animals MIA, Belgrade
Fondation for Animal Protection Serbia, Nis